Aansprakelijkheid bij schade of diefstal

 • Parnassos Cultuurcentrum is niet aansprakelijk voor schade door bezoeker/huurder of derden geleden bij gebruik van de ruimten, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld dan wel grove nalatigheid van Parnassos.
 • Bezoeker/huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de ruimte en eventuele apparatuur en alle schade geleden door derden ontstaan tijdens de periode dat hij deze ruimte in gebruik heeft.
 • Parnassos is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van in het gebouw  aanwezige eigendommen van bezoeker/huurder of zijn bezoekers. Sluit ruimten bij afwezigheid altijd af.

Huisregels Parnassos

 • Het gebouw is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30-23.30 uur, op zaterdag en zondag van 10.00-17.30 uur. Gedurende deze reguliere openingstijden zijn alle publieksruimten zoals gangen en hallen te allen tijde toegankelijk voor andere gebruikers van het gebouw.
 • Parnassos gebruikt videobewaking ter bescherming van jouw en onze eigendommen.
 • Parnassos is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • De receptie is altijd het eerste aanspreekpunt voor informatie.
 • Bezoekers die overlast veroorzaken worden hierop aangesproken. Je kan verzocht worden het gebouw te verlaten.
 • Bij constatering van (herhaaldelijke) overlast, vernieling, misbruik van faciliteiten en/of diefstal kan je de toegang tot Parnassos worden ontzegd.
 • De zalen zijn standaard afgesloten. Sleutels van zalen worden opgehaald bij de receptie. Hier wordt geregistreerd wie de sleutel heeft meegenomen.
 • In het kader van de veiligheid dienen alle toegangswegen en nooduitgangen vrij gehouden te worden.
 • Kabels mogen niet los op de vloer liggen, maar dienen op een veilige manier bevestigd te worden.
 • Het is verboden om met skeelers, fietsen (ook vouwfietsen) e.d. het gebouw te betreden.
 • In het gebouw geldt een algeheel rookverbod.
 • Dieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van erkende geleide-/hulphonden.
 • Indien bezoeker/huurder verwijzingen wil plaatsen in het gebouw dient dit in overleg met de receptie te gebeuren.
 • Bij een ontruiming verlaat je direct het gebouw. Volg aanwijzingen op van hulpverleners en/of ontruimingsmedewerkers.
 • Het is niet toegestaan om geopend eten mee te nemen en/of te consumeren in de lokalen, zalen, theaterzaal en repetitieruimtes e.d. Er mag gegeten worden -mits beschikbaar en in overleg met de receptionist en/of het barpersoneel- in het podiumgedeelte van de bar, in de entreehal of in de openbare binnentuin.

Algemene voorwaarden cursussen Parnassos

 • Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
 • Cursussen zijn enkel toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar (m.u.v. studenten).
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven tot het maximaal aantal deelnemers per cursus.
 • Indien een cursus vanwege overmacht niet meer in Parnassos plaats kan vinden, kan een cursus worden geannuleerd, online worden voortgezet of in aangepaste vorm worden voortgezet. In een dergelijke situatie worden de cursisten daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.
 • De cursist kan een cursusinschrijving tot uiterlijk vier weken vóór de start van de cursus annuleren, waarna het cursusgeld wordt teruggestort. Na deze periode is terugbetaling alleen mogelijk als iemand van de wachtlijst de plek inneemt of de annulerende cursist zelf voor vervanging zorgt. 
  Daarnaast worden cursusgelden terugbetaald na afwijzing bij een auditie voor een van de producties of wanneer een cursus om organisatorische redenen niet door kan gaan. Ook in geval van langdurige blessure of ziekte kunnen de kosten van de gemiste lessen worden terugbetaald. In dit geval is een verklaring/ verwijziging naar een medisch specialist/ ander bewijsstuk nodig.
  Dezelfde regels gelden voor cursisten die privéles krijgen. Deze cursisten hebben recht op teruggave van tweederde deel van het cursusgeld van de gemiste lessen.
 • Parnassos behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren of uit de stellen indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 • Als u zich voor een cursus in tariefgroep 1 of 2 inschrijft, dient u een collegekaart, medewerkersnummer of een Vriendenpas te kunnen overleggen. Tijdens de eerste les vindt een pascontrole plaats.
 • Parnassos heeft een regeling getroffen met een aantal andere universiteiten in Nederland. Studenten studerend aan deze universiteiten komen in aanmerking voor tarief 1. Kijk voor een overzicht van de deelnemende universiteiten bij Tariefgroepen. Staat uw universiteit niet in deze lijst, dan komt u dus NIET in aanmerking voor deze korting.
 • Indien uw gegevens en/of tariefgroep veranderen, dient u dit door te geven aan de cursusadministratie of online uw gegevens te wijzigen vóór u zich opnieuw voor een cursus inschrijft.
 • Opmerkingen, vragen en klachten over cursussen kunt u mailen naar de cursusadministratie via info.parnassos@uu.nl.  Voor rechtstreekse correspondentie tussen u en de docent is Parnassos niet verantwoordelijk.
 • Voor privélessen wordt een tijdstip afgesproken waarop wekelijks of tweewekelijks les wordt gegeven. Afgesproken tijden kunnen niet veranderd worden, tenzij de privéroosters om organisatorische redenen veranderd moeten worden. Indien dit het geval is wordt er (telefonisch of via de mail) contact opgenomen met de cursist om een nieuw tijdstip vast te stellen.  
 • Aan eventuele (zet)fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is tevens mogelijk in verband met het vroegtijdig samenstellen van het programma dat gegevens met betrekking tot lesdag, lestijd en docent afwijken van hetgeen is gepubliceerd.
 • Bij lesuitval wordt de cursus voor het eind van het cursusprogramma ingehaald, dit kan eventueel op een andere dag en tijdstip plaatsvinden. Cursisten dienen er rekening mee te houden dat een cursus hierdoor enkele weken kan uitlopen.
 • Bij inschrijving van minder cursisten dan het minimale aantal kan de cursus in overleg doorgaan in minder lesuren voor dezelfde prijs.
 • Als een cursist niet aanwezig kan zijn tijdens de les, dient hij/zij dit telefonisch door te geven aan de receptie (030-2538448).
 • Indien aan een cursus ingangseisen (zoal op de website vermeld) zijn verbonden en de docent constateert dat de cursist hier niet aan voldoet dan heeft Parnassos het recht de cursist in een andere cursus te plaatsen. Een eventueel verschil in cursusprijs wordt dan verrekend.
 • Het deelnemen aan de cursussen geschiedt geheel op eigen risico.
 • Cursisten dienen algemene normen en waarden in acht te nemen. Parnassos behoudt zich het recht voor cursisten die zich hier naar onze mening niet naar gedragen de toegang tot de cursus te ontzeggen.
 • Het is mogelijk dat tijdens de cursussen of activiteiten foto’s gemaakt worden door een fotograaf van Parnassos. Deze foto’s worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een folder, flyer, poster, foto’s website e.d. U wordt voorafgaand aan de cursus hierover geïnformeerd. De fotograaf is duidelijk herkenbaar aan een hesje. Uiteraard kunt u ter plekke de fotograaf kenbaar maken of u niet gefotografeerd wenst te worden. Als u op een later moment bezwaar wil maken tegen het maken of publicatie van foto’s waar u op staat, kunt u een mail sturen naar privacy.cwc@uu.nl.

Huur- en annuleringsvoorwaarden

 • Kleine of eenmalige reserveringen (minder dan € 100,-) worden met pin betaald aan de balie.
 • Een optie nemen kan wanneer de aanvraag minimaal 14 dagen vóór de reserveringsdatum wordt gedaan. Hiervoor geldt: Wanneer een andere partij geïnteresseerd is in dezelfde zaal vervalt de optie binnen 48 uur. De optienemer krijgt een e-mail om tijdig de optie om te zetten in een definitieve reservering.
 • Het is niet toegestaan zalen te huren voor externe cursussen of workshops.
 • De reguliere zalen zijn voorzien van een piano, stoelen en een geluidsinstallatie. De multifunctionele ruimtes zijn uitgerust met tafels en stoelen, een beamer met een VGA-aansluiting en een TV-scherm met een HDMI-aansluiting. Voor verdere inrichting dient u zelf zorg te dragen.
 • Op last van de brandweer en voor het behoud van onze gebruiksvergunning is het niet toegestaan meubilair uit de zalen op de gang te plaatsen.
 • Bij het verlaten van de zaal dient u stoelen op te stapelen en tegen de wand te plaatsen. Dit geldt ook wanneer dat bij het betreden van de zaal niet het geval was. U dient de ruimte netjes achter te laten. Voor nalatigheid brengen wij €50,- opruimkosten in rekening.
 • Huurder dient het lokaal op het besproken tijdstip te verlaten. De sleutel(s) moet(en) op de gereserveerde eindtijd weer in het bezit van de receptie zijn.
 • In de lokalen mag niet gerookt, gegeten, gekookt of gedronken worden.
 • In de lokalen mag geen percussie, drums en doedelzak worden beoefend evenals versterkte muziek met uitzondering van zang.
 • Tussen 23.00 uur en 07.00 uur mogen er op last van de politie en de omwonenden geen spullen worden geladen of gelost.
 • Huurder is zelf verantwoordelijk voor plaatsing en aansluiting van materialen zoals een beamer, een zangsetje, een flip-over of muziekinstrumenten. Gereserveerde materialen moeten door de huurder bij de receptie of van een vaste standplaats worden opgehaald en aan het einde weer worden teruggebracht. De materialen worden niet klaargezet en/of aangesloten. Voor elk apparaat/instrument dat blijft staan brengen wij €10,- extra in rekening. Voor kistorgels en klavecimbels €25,-.
 • Alle verhuringen met een commercieel belang voor één of meerdere personen gaan tegen het volle tarief (hier wordt dus geen korting toegepast). Het percentage studenten doet in dit geval niet ter zake.
 • Bevestiging geschiedt per mail en toont de za(a)l(en), prijs en tijdstip. Alleen e-mails met deze inhoud kunt u als bevestiging beschouwen.
 • Parnassos is gevestigd in een oud, monumentaal pand met onderling verbonden houtenvloeren en halfsteens tussenwanden. Dit betekent dat huurders en gebruikers van het pand geluidsoverlast van elkaar kunnen ondervinden. Huurder kan contact opnemen met de afdeling beheer als huurder een activiteit heeft waarbij andere geluiden in het gebouw niet wenselijk zijn. Er kan dan overlegd worden over de beste optie.
 • De piano’s in de zalen worden via een vast schema en minmaal vier keer per jaar gestemd. De huurder kan een extra stembeurt aanvragen indien hij een recent gestemde en zuivere piano verlangt. De kosten bedragen minimaal €80,-, afhankelijk van het moment van de stemming.
 • Voor een verhuring zijn de Algemene voorwaarden en huisregels van Parnassos van toepassing.

Aanvullende huurvoorwaarden bar

 • De bar moet voor minimaal drie aaneengesloten uren gehuurd worden, tenzij het aansluit op de reguliere openingstijd.
 • Uiterste sluitingstijd 2.00 (a.m.) uur
 • De bar biedt plaats aan 120 personen (65 zitplaatsen).
 • Barpersoneel verstrekt dranken alleen aan de bar, er is dus geen tafelbediening. Personeel kan niet worden ingezet als verlengstuk van de eigen organisatie.
 • Glaswerk mag de bar niet verlaten (dus niet meegenomen worden naar de zalen).
 • In de bar zijn strikte geluidsbeperkingen: Versterkte bands of dj-sets zijn niet toegestaan. Tenzij de dj-set via onze versterking en limiter (82 db.) gaat.
 • Bij gebruik van de keuken dient de huurder alles netjes achter te laten, binnen de tijd waarop zij huurt. Bij catering de resten opruimen of weggooien.
 • Het meubilair heeft een vaste opstelling. Deze mag de huurder naar believen wijzigen en deels (op afspraak) wegzetten in een andere ruimte. De huurder dient aan het eind van de reservering het meubilair weer op de oude vaste plaats terug te zetten.
 • In geval van nalatigheid kan Parnassos opruimkosten in rekening brengen.
 • Eigen hapjes zijn toegestaan maar moeten zelf opgeruimd worden. Het personeel mag hier geen hinder van ondervinden.
 • In de bar mag in overleg een zelfgekozen cateraar maaltijden leveren. U of de cateraar dient zelf voor borden en bestek te zorgen.
 • Parnassos stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of het zoek raken van uw eigendommen.
 • Er mag geen glaswerk uit de bar worden meegenomen. Voor glazen die na  een verhuring in het gebouw worden aangetroffen of   verdwenen zijn, brengen wij kosten in rekening.

  Aanvullende huurvoorwaarden theaterzaal

 • De techniekploeg van Parnassos dient voorafgaand aan de reserveringsdatum op de hoogte zijn van de inhoud van de voorstelling of gebeurtenis. Neem ruim voor de reserveringsdatum contact op met techniek.parnassos@uu.nl. Ook voor special effects kunt u contact opnemen via dit e-mailadres.
 • Tijdens de technische opbouw en de activiteit dient altijd een technicus van Parnassos aanwezig te zijn.
 • Bij gebruikmaking van de technische faciliteiten dient u zich te houden aan de aanwijzingen of  instructies van de technicus.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor kaartverkoop en publieksaankondiging d.m.v. flyers of posters.  Parnassos faciliteert geen extra diensten voor promotie.
 • Gebruik van open vuur, nevel, stoom en rook is niet toegestaan.
 • U mag alleen gebruik maken van geïmpregneerde (brandveilige) doeken.
 • Drank en etenswaar zijn in de zaal verboden.
 • Confetti, glitters, nepsneeuw en dergelijke zijn niet toegestaan.
 • Decor moet te hanteren zijn en geen krassen op de vloer maken.
 • De vluchtwegen moeten altijd toegankelijk zijn.
 • Tillen maximaal volgens ARBO norm.
 • Altijd persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
 • Gebruik van internet is mogelijk. U kunt gratis inloggen op het UU-visitor netwerk.
 • Zaal dient netjes te worden achtergelaten, bij nalatigheid brengen wij schoonmaakkosten in rekening.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan alleen per mail: verhuur.parnassos@uu.nl. Een telefonische annulering geldt niet.

Bij annulering:Huurder betaalt:
2 weken of meer van tevoren geen kosten
tussen 1 en 2 weken van tevoren50% van de huurkosten
1 week of minder van tevoren100% van de huurkosten

Aanvullende annuleringsvoorwaarden bar

Bij annulering:Huurder betaalt:
2 weken of meer van tevoren geen kosten
minder dan 2 weken van tevoren50% van de huur of omzetgarantie
minder dan een week van tevoren100% van de huur of omzetgarantie

Aanvullende annuleringsvoorwaarden techniek voor de theaterzaal

Bij annulering:Huurder betaalt:
langer dan 1 maand van tevorengeen kosten
2 weken tot 1 maand van tevoren50% van de geschatte manuren
48 uur tot 2 weken van tevoren75% van de geschatte manuren
48 uur of minder van tevoren100% van de geschatte manuren

Download hier de huur- en annuleringsvoorwaarden.

Voorwaarden voorstellingen en liveoptredens

Voor alle bezoekers van het theater, de bar en liveoptredens in het gebouw van Parnassos Cultuurcentrum gelden de Algemene Bezoekersvoorwaarden VSCD en onderstaande voorwaarden (voor zover van toepassing).

Kom op tijd
De tijd op uw toegangskaart is de aanvangstijd van de voorstelling. Zorg dat u minimaal 5 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig bent i.v.m. kaartcontrole en placering. Laatkomers kunnen niet meer tot de voorstelling worden toegelaten. Vaak kunt u na de pauze alsnog in de zaal plaatsnemen. Restitutie van toegangsgeld is niet mogelijk.

Eten en drinken
Eten en drinken is niet toegestaan in de theaterzaal.

Beeld- en geluidsopnames
Er kunnen tijdens de voorstelling beeld- en geluidopnames worden gemaakt. Als dit het geval is, wijzen we u er voor aanvang van de voorstelling op.

Mobiele telefoons
U wordt verzocht uw mobiele telefoon en andere telecommunicatie apparatuur tijdens de voorstelling uit te schakelen.

Leeftijdsgrens kinderen
Parnassos Cultuurcentrum behoudt zich het recht om bij bepaalde voorstellingen te jonge kinderen niet toe te laten.

Restitutie
Mocht de voorstelling worden afgelast, dan ontvangt u een restitutie voor de aangeschafte kaarten. In alle andere gevallen vindt er geen restitutie plaats.

Voorwaarden Parnassospas

Algemeen

Parnassos is het cultuurcentrum van de Universiteit Utrecht, gericht op de amateur-beoefening van muziek, dans, theater, beeldend en fotografie. (Oud-)studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht en de HKU, maar ook andere belangstellenden kunnen gebruik maken van de oefenruimtes van Parnassos. Parnassos is gevestigd aan de Kruisstraat 201 in Utrecht.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag     09.30-23.30 uur
zaterdag-zondag            10.00-17.30 uur         
Op feestdagen, in de weken rond Kerstmis en Oud en Nieuw en in de zomervakantie (juli en augustus) is Parnassos gesloten. Daarnaast kan Parnassos afwijkende openingstijden hanteren of een bepaalde periode gesloten zijn.

Oefenpassen
Er zijn twee soorten passen: de Maandpas en de Jaarpas. Alle passen bieden toegang tot de oefenruimtes (zalen en pianocabines) in Parnassos.

Tarieven

Tarief 1: Studenten UU/HU/HKU/UvH (+ een aantal andere universiteiten)Maandpas 25 euro | Jaarpas 80 euro
Tarief 2: Medewerkers en PhD-studenten UU/HU/HKU/UvH/UMC en alumni UU in het bezit van een VriendenpasMaandpas 37,50 euro | Jaarpas 120 euro
Tarief 3: overigenMaandpas 50 euro | Jaarpas 160 euro

Korting

Bekijk hier de lijst met deelnemende universiteiten waaraan wij korting verlenen in tarief 1.

Om in aanmerking te komen voor een kortingstarief dien je in het bezit te zijn van:

 • Tarief 1: een bewijs van inschrijving van Universiteit Utrecht / HU / HKU / UvH
 • Tarief 2: een bewijs van werkzaamheden aan de UU / HU / HKU / UMC / UvH, collegekaart van afgelopen collegejaar of een Vriendenpas van het UU Alumnifonds (zie volgorde hierboven)

Voorwaarden gebruik Parnassospas

Voor inschrijving als pashouder is een recente pasfoto vereist.
Bij verlies van de pas kun je een duplicaat aanvragen. De kosten hiervoor bedragen € 5,00.
De pas is persoonlijk en dient op verzoek van een medewerker te worden overlegd.
De pashouder meldt wijzigingen in de contactgegevens (adres/e-mail/telefoon) aan Parnassos.

De pas is geldig vanaf het moment van aanschaf voor een maand of een jaar, afhankelijk van de gekozen variant. Het is in principe niet mogelijk de pas gedurende de looptijd stop te zetten en/of een restitutie te ontvangen.

Toegang tot de oefenruimtes

 • Oefenruimtes kun je niet reserveren. Voor eventuele zaalhuur neem je contact op met de afdeling beheer. Informatie over mogelijkheden en tarieven is te verkrijgen op de website en bij de receptie.
 • Na overhandiging van je pas geeft de receptionist je de sleutel van een beschikbare ruimte.
 • De toegewezen oefenruimte is minimaal een uur beschikbaar.
 • Indien alle ruimtes bezet zijn, maakt de langstzittende pashouder na minimaal 1 uur oefenen plaats voor een pashouder die nog niet gespeeld heeft. De receptionist beslist hierover. Pashouders die plaats hebben moeten maken voor een andere pashouder, hebben een wachttijd van 30 minuten voordat zij recht hebben op een nieuwe ruimte.
 • Indien je moet wachten op een vrijkomende ruimte, word je op de wachtlijst geplaatst. Pashouders die op de betreffende dag nog niet gespeeld hebben, krijgen hierbij voorrang.
 • Indien je op de wachtlijst bent geplaatst en het pand verlaat, vervallen alle rechten. Bij terugkomst meld je je opnieuw en kom je onderaan de wachtlijst te staan.

Regels voor gebruik van de oefenruimtes

 • Laat de ruimte achter zoals aangegeven op de daar aanwezige instructie. Is iemand anders hier nalatig in geweest, meld het dan direct bij de receptie.
 • Pashouders hebben geen recht op het gebruik van de geluidsinstallaties in de oefenruimtes. Indien gewenst kan je bij de receptie een draagbare cd-speler lenen.
 • Pashouders mogen geen gebruik maken van de vleugels. Vleugels mogen enkel gebruikt worden bij verhuur van de ruimte. Voor eventuele zaalhuur neem je contact op met de afdeling beheer.
 • Het is niet toegestaan zelf te sleutelen aan de (pedalen van de) piano’s, of deze in te stellen als een zogeheten ‘prepared piano’.
 • Het is niet toegestaan te eten, drinken of roken in de oefenruimte en om eten of drinken op de piano te plaatsen.
 • Eventuele kosten voor schoonmaak door overmatige bevuiling worden doorberekend aan de pashouder. Dit ter beoordeling van de Zakelijk en Creatief Leider van Parnassos of diens plaatsvervanger.
 • Het is niet toegestaan om te wisselen van oefenruimte zonder overleg met de receptionist.
 • Het is niet toegestaan om sleutels buiten het gebouw mee te nemen.
 • Het is niet toegestaan om overlast te veroorzaken voor andere gebruikers van het pand.
 • Het is niet toegestaan om bagage- of instrumentenkoffers op de instrumenten te plaatsen.
 • De piano’s in de grote oefenruimtes zijn verankerd. Het is niet toegestaan om piano’s te verplaatsen.
 • In de lokalen mag geen percussie, drums, versterkte muziek of doedelzak worden beoefend. Mocht er een versterker in het verstrekte lokaal aanwezig zijn, dan mag deze niet gebruikt worden. Ook zelf meegebrachte versterking mag niet worden aangesloten.
 • Na gebruik sluit je de oefenruimte af, geef je de sleutel af bij de receptie en krijg je je pas terug.
 • Kosten door verlies van een sleutel vergoedt de pashouder zelf.

Regels omtrent introducés

 • De pashouder mag maximaal 1 introducé (zonder pas) meenemen naar de oefenruimte. Introducés betalen €2,50 bij de receptie.
 • De pashouder mag 1 of meerdere andere pashouders meenemen naar de oefenruimte.
 • Het meenemen van groepen is alleen toegestaan als minstens de helft van de groep pashouder is en de overige groepsgenoten de aangegeven introducékosten betalen.

Lesgeven / commerciële belangen

 • Het is niet toegestaan om als pashouder les te geven of te ontvangen, betaald of onbetaald.
 • Als blijkt dat de pashouder commerciële belangen nastreeft, brengt Parnassos kosten in rekening volgens het hoogste verhuurtarief zoals vermeld in de prijslijst zaalverhuur van Parnassos.
 • Bij verschil van mening over het al dan niet aanwezig zijn van commerciële belangen beslist de Zakelijk en Creatief Leider van Parnassos of diens plaatsvervanger.

Inname van de pas

 • De pashouder dient zich te houden aan deze voorwaarden. De Zakelijk en Creatief Leider van Parnassos of diens plaatsvervanger heeft de bevoegdheid de pas in te vorderen wanneer in strijd wordt gehandeld met bovenstaande artikelen.
 • Bij constatering van overtreding van deze voorwaarden wordt er bij milde overtredingen een gaatje in de pas gemaakt door de receptionist. Bij het derde gaatje wordt de pas ingenomen en ongeldig gemaakt. Parnassos behoudt zich het recht om bij ernstige overtredingen de pas te allen tijde in te mogen vorderen, ongeacht het aantal gaatjes in de pas.

Overige voorwaarden

In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, beslist de Zakelijk en Creatief Leider van Parnassos of diens plaatsvervanger.